top of page
アンカー 1

Ảo âm vs Trực âm

きゃ~00.png
Hãy lắng nghe đoạn hội thoại sau.
きゃ~ 01.png
きゃ~ 02a.png
Hãy bắt chước phát âm theo file nghe. Cách phát âm khác nhau tùy thuộc vào kích thước của ký tự.
病院(びょういん)、病院に行ってきます。
美容院(びよういん)、美容院に行ってきます。
 Nối chữ 
Hãy chơi trò Nối chữ. Hãy kết nối bằng cách nói một từ bắt đầu bằng chữ cái cuối cùng của từ trước. Nếu bạn nói một từ kết thúc bằng ん, bạn sẽ thua.
きゃ~03 しりとり1.png
Chữ cái cuối cùng của うどん là ん nên người nói từ うどん sẽ thua.

Hãy bắt chước phát âm theo file nghe.
 Nối từ hai chữ 
Bây giờ chúng ta hãy chơi trò chơi "Nối từ hai chữ", trong đó bạn nối với hai chữ cái cuối cùng của từ trước. Trò này cũng vậy, người nào nói ra từ có kết thúc là ん thì sẽ thua.
きゃ~03 しりとり2.png
Chữ cuối cùng của にくまん là ん nên người nói にくまん sẽ bị thua.

Hãy bắt chước phát âm theo file nghe.
JP練習きく.png

 Luyện nghe 1 

Hãy chú ý đến chữ màu xanh, lắng nghe xem đó là âm bên nào. Mỗi câu sẽ được nghe hai lần.
きゃ~ききとり1.png
Đáp án 1 きゃく、2 いしや、3 じゆう、4 しゃく、5 きょう、6 りゆう、7 ひやく、8 りょう、9 しゆうち、10 しょうにん
Bây giờ chúng ta hãy nghe cả hai và so sánh. Chúng ta sẽ nghe lần lượt mỗi câu một lần.
Khi bạn đã hiểu được điểm khác biệt, hãy thử bắt chước phát âm theo. Hãy so sánh cách phát âm của bạn và giọng mẫu để xem có giống nhau không nhé.
 Luyện nghe 2 
Hãy chú ý đến chữ màu xanh, lắng nghe xem đó là âm bên nào. Mỗi câu sẽ được nghe hai lần.
きゃ~04 ききとり2.png

Đáp án 1 じゅく、2 とうこう、3 しょうご、4 こうりょう、5 こうしつ、6 しょうけい、7 かんきゃく、8 そうじ、9 きょうつう、10 しゅうそく

Bây giờ chúng ta hãy nghe cả hai và so sánh. Chúng ta sẽ nghe lần lượt mỗi câu một lần.

Khi bạn đã hiểu được điểm khác biệt, hãy thử bắt chước phát âm theo. Hãy so sánh cách phát âm của bạn và giọng mẫu để xem có giống nhau không nhé.

JP練習はなす.png
 Luyện tập phát âm (Từ đơn) 
Hãy bắt chước phát âm theo file nghe.
きゃ~05.png
1 去年、救助、客席、兄弟、共通
2 給与、漁業、協力、恐縮、供給 
3 初級、女優、初旬、上旬、食料
4 渋滞、順調、出場、終了、大丈夫
5 無料、列車、就職、省略、収入
6 少女、職業、症状、状況、商業
7 輸入、入院、牛乳、入場、侵入
8 旅行、流行、両替、料金、留学生
 Luyện tập phát âm (Hội thoại) 
Hãy bắt chước phát âm theo file nghe.
きゃ~06 会話1.png
きゃ~06 会話2.png
きゃ~06 会話3.png
きゃ~06 会話4.png
bottom of page